2020/06/12

Director of the Arab Network in the Philippines, Ambassador Eden soriano Trinidad : SUN SHOWER IN FILIPINO LANGUAGE Author : KRISHNA PRASAI Country: Nepal Translator: EDEN SORIANO TRINIDAD Country: Philippines
 Mga salita ni Krishna Prasai patungkol sa kanyang mga tula

  Inaangkin ng mga tagasunod ng Zen na ang pilosopiya ng pagninilay-nilay ay tumutukoy sa pilosopiya ng kaligtasan.  Ang mga talatang kinatha sa tela ng pagbubulay-bulay ay nabibilang sa pilosopiya ng okultismo ng pinakadakilang paghahayag, at ito ay ang tunay na pagpapakita ng maraming pananaw ng pang-unawa ng kosmiko .

Ang pilosopiya ng pagbubulay-bulay ay isang pagpapahayag ng matandang karanasan ng tao, at mayroong matalik na ginagampanang papel sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pilosopiyang ito ay hindi lamang isang makataong pagmumuni-muni sang -ayon sa abot ng kaalaman ng tao, niyayakap din nito ang makataong hustisya na ipinapatupad sa kabuuan ng kalikasan at ng bahagi ng daigdig kung saan may buhay.
 Matibay ang aking paniniwala na ang mga talatang pinagtagni-tagni mula sa mga salita ay maaring maging karapat-dapat sa banayad na pagpapalagay na hindi kinakailangang turuan pa ng mga “ism” o bigyang kulay ng anumang edad. Ang pagkukunwari upang makatawag ng pansin ay nababahiran ang ultimong pangunahing katotohanang nakaaapekto sa kinakatawan ng mga tula.

Ang pilosopiya ng Zen ay pinapalooban ng mga pilosopiya ng sariling -pagpapatupad, ang paggamit ng pagmamalasakit at ang karanasan ng sarili sa sukdulang katotohanan. Ito ang aking kunklusyon, pagkatapos ng matinding pagsasaliksik ng yaman ng pilosopika ng Nepalese na nakakalat sa iba’t-ibang istilo sa buong daigdig.


Sa aking mga sariling pagsasaliksik  sa panahon na ito, pinili ko ang Zen, isang istilo sa halip na naiiba mula sa aking karaniwang pagpili. Para sa mga kadahilanang hindi naipahahayag, sa pagkakataong ito, aking naranasan ang isang malalim na paghimok na sumulat ng maigsi, nililimitahan ang mga ito ang nilalaman ngunit higit pa ang ipinapahayag.      

Bagamat namumulaklak ang Zen sa mga banyagang bansa, lalo na ang mga bansa sa timog Asia na kung saan ang aming sinaunang matatalinong ninuno at Buddhismo ay nangibang lupain at nanirahan doon, isinagawa ko at binigyang kulay ang mga local na kulay taglay ang masamyong amoy ng lupa ng Nepalese, na may kumpletong kamalayan na ito ay nagmula sa Nepalese,kahit na hindi pa ito husto sa pagkakabuo.

Ramdam kong tila ako ay pumapailalim sa banal na kaaalaman, may tanda ng mga antigong pilosopiyang Nepalese. Pinili ko ang Zen, at bukal sa aking kalooban na maging angkla kung saan ang mga baguhang talatang nabuo sa kanilang pagpapasimula sa Nepal ay maaaring maging kalakip.

  Ipinaabot ko mula sa kaibuturan ng aking puso ang aking taos-pusong pasalalamat,  sa lahat ng manunulat na nagkaloob ng napakatalinong panunuri ng aking mga tula. Utang ko ang aking pasasalamat kay Eden P Soriano Trinidad sa kanyang pagsasalin mula sa Wikang English tungo sa Wikang Filipino.

                       KRISHNA PRASAI

Amazon Paperback and eBook
https://www.amazon.com/dp/B089S8FP29

Canada: https://www.amazon.de/dp/B089S8FP29

France: https://www.amazon.fr/dp/B089S8FP29

Spain: https://www.amazon.es/dp/B089S8FP29

Italy: https://www.amazon.it/dp/B089S8FP29

Nederland: https://www.amazon.nl/dp/B089S8FP29

Japan: https://www.amazon.co.jp/dp/B089S8FP29

Brazil: https://www.amazon.com.br/dp/B089S8FP29

Mexico: https://www.amazon.com.mx/dp/B089S8FP29

AUS: https://www.amazon.com.au/dp/B089S8FP29

Google Books: https://play.google.com/store/books/details?id=PqrpDwAAQBAJ
Available at: