2020/05/23

Eden Soriano Trinidad Director of Ambassadors of IFCH International Forum for Creativity and Humanity & Director of Arabic Network in the Philippines Translated a poem in Filipino Language Tula ni: Neha Bhandarkar Bansa: Nagpur/India


Eden Soriano Trinidad
Director of Ambassadors of IFCH International Forum for Creativity and Humanity & Director of 
Arabic Network in the Philippines 
Translated  a poem in Filipino Language


Tula ni:  Neha Bhandarkar
Bansa:  Nagpur/India

Isinalin sa wikang Filipino
Ni Eden Soriano Trinidad
Bansa: Pilipinas


'KARMANYE VADHIKARASTE'*


Pagkukulong sa takot sa kamatayan…

Pagpapapanatili ng pagitan sa kapwa tao…

Paghihigpit sa ilang mga gawain…

Marahil, panahon din upang mapigilan rin ang pagsiklab ng tawag ng laman?

Nabalam na merkado ng ekonomiya

Walang magawa dahil sa kawalan ng malasakit


“Kung walang imposible

Wala ng dahilan pa upang gumawa pa ng kahit ano…”

Paglalaro ng mga walang kwentang mga laro

Ibig sabihin ay nagpapangalat ng

Isang porma ng Nihilismo ng Frances sa buong mundo


Bagamat mahirap

Na linisin ang kaluluwa

ng mga tiwaling pagkiling,

Bagamat aabutin ito ng maraming buwan

Upang gamutin ang pandemya,

na dulot ng mga “virus”

Mayroon pa ring sinag ng pag-asa

Na ang mga kamalayan

Ng kalakasan ng tao ay higit na nagiging mas malakas

Sa bawat araw

Sinisikap ng talino ng tao

Araw-araw, na sirain

Ang pinagmulan ng pandemya

Inaangkin ng mga siyentipiko na nakatuklas na sila ng mga bagong bakuna at gamot

Sa bansang Israel, Indiya at iba pang bansa.


Ang hindi mapagkatiwalaang mga butil ng byolohiko ay malapit ng mawala

Ang panahon ng kamatayan ng “virus” ay malapit na!


Ito ang bagong alituntunin ng kasaysayan…


Naway makatulong ang aking pagkamalikhain

Upang maparam itong kawalan ng malasakit!

Payagan nawa ng Diyos ang sangkatauhan na gumawa

Ng naaayon sa mga karapatan!

Nawa ang sangkatauhan ay “'KARMANYEVADHIKARASTE'”!!


Maging mabunga nawa ang aking panalangin!!!

“*Mayroon kang karapatang isagawa ang tungkuling sa’yo ay iniatang*”
Ito ay isang taludtod mula sa pinakasikat na Epic sa India na may pamagat na  Bhagvat Gita/Mahabharat”… ito ay salitang Sanskrit.


Mayo 22, 2020

(COVID-19

'KARMANYEVADHIKARASTE'


Lockdown due to fear of death...

Social distancing...

Restrictions on most tasks...

Perhaps, it's time to prevent the outbreak of sexual impulses too(?)

Economy of Markets stagnated

Absolute helplessness due to indolent inaction" If nothing is possible

There is no point in doing anything"...

Playing such type of Meaningless game 

Means spreading

A form of French Nihilism All over the world


Though it is difficult 

To purify one's soul

Of corrupt prejudices,

Though it takes months 

To treat pandemic,

Caused by a virus 

There are some rays of hope

That the consciousness 

Of human's strength is Becoming stronger

Day by day

Intelligent human is trying

Everyday,  to destroy

The root of panedemic

Scientists claim to have invented new vaccines and drugs 

In Israel, India and other countriesScoundrel biological particle will perish soon

The time of the death of The virus is near!


This is the new code of history...

:
May my  creativity can help 

To get rid of this indolence !

May God allow to Mankind to do deeds 

By virtue of  rights!

May mankind be 'Karmanyevadhikaraste'!!

My prayer may be fruitful !!! 

©️ Neha Bhandarkar
 Nagpur/India