2020/05/11

Eden Soriano Trinidad IFCH International Forum for Creativity and Humanity Global Director of Ambassadors & Arabic Network Director in the Philippines







  3Line
Poems of Mai Van Phana poet from Vietnam.
Translated in the Filipino Language by Eden S Trinidad


🌷Appreciation

As the moon lights up
The shadow of a tree bows down
Beside a Buddha statue


Pagpapahalaga

Habang nagliliwanag ang buwan
Ang anino ng puno ay yumukod
Sa tabi ng rebulto ng Buddha


🌷To Strike a Gong

A gong stick
Wrapped in an old shirt
A vibrating sound of human sweat


Ang Paghampas sa Gong

Ang patpat ng gong
Na nababalot ng lumang kamiseta
Isang nanginginig na tunog ng pawis ng tao


🌷A Sleeping Spider

Dreaming to be human
A spider hangs from its web
And sleeps


🌷Ang Nahihimbing na Gagamba

 Nangangarap maging tao
Ang gagamba ay nakalambitin sa kanyang sapot
At natutulog


🌷Fruitful Autumn

Peeling a persimmon
Just ripened
Afraid someone will ring the bell

Mabungang Taglagas

Tinatalupan ang persimon
Na kahihinog lamang
Takot na may magpatunog ng kampana